Informācijai

Informācijai

Jaunumi


Informējam, ka 3. un 17. augustā Rīgas 2. slimnīcas konsultatīvā poliklīnika nestrādās, sakarā ar ārstu atvaļinājumiem. Akūtos gadījumos, lūdzam griezties Uzņemšanas nodaļā. ​

Sākot ar 02.11.2015. Rīgas 2. slimnīcas poliklīnikā ir iespējams ambulatori veikt CT izmeklējumus Valsts finansējuma ietvaros - kaulu-locītavu sistēmai, tai skaitā mugurkaulam.

Pieraksts konsultatīvajā poliklīnikā pa telefoniem +371 67607243 vai +371 67607245.

Projekti

SIA "Rīgas 2. slimnīca" ar 2010.gada 1.novembri sāk īstenot Eiropas Savienības fonda projektu "Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Rīgas pašvaldības SIA "Rīgas 2. slimnīca", uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot pakalpojumu izmaksu efektivitāti", Nr. 3DP/3.1.5.3.1./10/IPIA/VEC/010 ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu.

Projekts tika realizēts divās kārtās:

I kārta „Ēkas ārējā un iekšējā rekonstrukcija, ietverot informācijas stenda un informācijas plāksnes piegādi” tika pabeigta 15.12.2011. Tās ietvaros veikts:

 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības un uzņemšanas nodaļas renovācija

 • Jumta seguma rekonstrukcija un pārseguma siltināšana

II kārta „Ēkas iekšējā renovācijas II kārta” pabeigta 30.04.2012. Tās ietvaros veikts:

 • Dezinfekcijas un sterilizācijas nodaļas renovācija un rekonstrukcija

Vakances

Rīgas pilsētas pašvaldība izsludina konkursu uz SIA “Rīgas 2. slimnīca” ​

(reģistrācijas Nr. 40003184960,

juridiskā adrese: Ģimnastikas iela 1, Rīga, LV-1004)

valdes locekļa - valdes priekšsēdētāja amatu

 
SIA “Rīgas 2. slimnīca” valdes locekļa - valdes priekšsēdētāja amata kandidātam izvirzāmās prasības:

- augstākā akadēmiskā izglītība medicīnā vai sabiedrības veselības zinātnē un otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā;
- vismaz piecu gadu darba pieredze veselības aprūpes jomā un vismaz trīs gadu darba pieredze vadošā amatā (kapitālsabiedrības valdes locekļa, padomes locekļa vai institūcijas (iestādes vai struktūrvienības) vadītāja vai tā vietnieka amatā), kā arī vēlama akadēmiskā darba pieredze pēdējo trīs gadu laikā;
- valsts valodas zināšanas C1 līmenī un divu svešvalodu zināšanas ne zemāk kā B1 līmenī;
- izpratne par SIA “Rīgas 2. slimnīca” darbības jomu – stacionāro (traumatoloģija, ortopēdija un rehabilitācija) un ambulatoro (tai skaitā veselības aprūpe mājās) veselības aprūpes pakalpojumu un sociālā darba pakalpojumu sniegšana;
- izpratne par pašvaldības kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi;
- izpratne un zināšanas par valsts finansēto veselības aprūpi;
- augsta atbildības sajūta un nevainojama reputācija;
- līdera dotības un labas komandas veidošanas un komunikācijas prasmes;
- atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta otrās daļas un Komerclikumā noteiktajām prasībām.
   
Dalībai konkursā lūdzam līdz 29.10.2019. (ieskaitot) iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pastu: dikn@riga.lv (ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu), vai slēgtā aploksnē personīgi vai ar kurjera starpniecību Rīgas domes Īpašuma departamenta Komercdarbības nodrošinājuma pārvaldē (Riharda Vāgnera ielā 3 (2. stāvs), Rīgā) ar norādi “SIA “Rīgas 2. slimnīca” valdes locekļa - valdes priekšsēdētāja amata kandidātu konkursam” šādus dokumentus:

- motivētu pieteikuma vēstuli (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes un prasmju esību, apliecinājumu, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta otrajā daļā, kā arī Komerclikumā minētie šķēršļi valdes locekļa - valdes priekšsēdētāja amata ieņemšanai nepastāv, un apliecinājumu, ka, ievērojot likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. pantā un 7. panta ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa - valdes priekšsēdētāja amatā);
- kandidāta sagatavotu redzējumu (līdz trīs lapaspusēm) par SIA “Rīgas 2. slimnīca” attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;
- dzīvesgaitas aprakstu (Curriculum Vitae), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
- augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
- profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu (ja tādi ir) kopijas.

Informācijai: mēneša atlīdzība no 2 982 līdz 3 727 euro (pamatojoties uz Ministru kabineta 22.12.2015. noteikumu Nr. 791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 7. un 10. punktu un pielikuma 1. punktu).
Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 79. pantu ar valdes locekli - valdes priekšsēdētāja tiek slēgts pilnvarojuma līgums uz pieciem gadiem.
Informatīvais paziņojums par kandidāta personas datu apstrādi konkursa norises nodrošināšanai pieejams Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv sadaļā “Pašvaldība” – “Darba sludinājumi”. Papildus informācija pa tālruni 67026328.

 

SIA „Rīgas 2.slimnīca” aicina darbā 

Vakance:  OPERĀCIJU MĀSA

 Prasības:
•    medicīnas māsas izglītība;
•    reģistrēta Ārstniecības personu reģistrā;
•    vēlams operāciju māsas sertifikāts.

Darba pienākumi:
•    sagatavot operāciju zāli un operācijai nepieciešamos materiālus, instrumentus;
•    piedalīties un instrumentēt operācijās.

Piedāvājam:
•    pamatalgu no EUR 912 līdz  1036 (pirms nodokļu nomaksas) par slodzi; papildus pamatalgai piemaksas par stāžu, nakts darbu, darbu svētku dienās, virsstundu darbu 100% apmērā, gabaldarbu.

Lai pieteiktos vakancei, CV aicinām sūtīt uz e-pastu: slimnica@slimnica.lv ar norādi vakancei operāciju māsa, tālrunis informācijai 67607261


Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantu, SIA “Rīgas 2. slimnīca” informē, ka:
    1) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Rīgas 2. slimnīca” , reģistrācijas numurs 40003184960, juridiskā adrese: Ģimnastikas iela 1, Rīga, LV-1004, 
​    2) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.
Papildus informāciju Jūs variet uzzināt mūsu mājas lapā: 
http://www.slimnica.lv/f/uploads/Privpolicy20199.pdf

Vakance: Ergoterapeits (2264 04)

Piedāvājam:

-          Interesantu un atbildīgu darbu.
-          Sociālās garantijas.
-          Labus darba apstākļus.
-          Konkurētspējīgu atalgojumu, atbilstoši ieguldītajam darbam.
-          Darba laiku – nepilnu slodzi normālā darba laikā.


Darba pienākumi:

 1. Sadarbībā ar klientu novērtēt klienta fizisko un garīgo veselības stāvokli, klienta personību un psiholoģiskās īpatnības, identificēt klienta pašaprūpes spējas un to trūkumu.
 2. Traumu un balsta - kustību aparāta slimību profilaksei konsultēt, apmācīt  klientus par ergonomikas principu ievērošanu darbā, sadzīves procesā, veicot pašaprūpi vai cita cilvēka aprūpi.
 3. Novērtēt tehnisko palīglīdzekļu nepieciešamību un klienta mājokļa pielāgošanas iespējas personām ar funkcionāliem traucējumiem.
 4. Pamatojoties uz rakstveida pieprasījumu veikt ergoterapeita slēdziena vai izziņas sagatavošanu par klienta funkcionālām spējām un/vai fiziskās vides izvērtēšanas rezultātiem u.c.

Prasības kandidātiem:

 • Izglītība - otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ergoterapijā
 • Ārstniecības personas reģistrs, sertifikāts
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī
 • Augsta saskarsmes kultūra, prasme kontaktēties ar cilvēkiem
 • Spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, atbilstoši savai kompetencei

Informējam, ka Jūsu norādīto datu pārzinis ir SIA „Rīgas 2.slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003184960, juridiskā adrese: Ģimnastikas ielā 1, Rīgā LV-1004, tālrunis: 67607260, e-pasta adrese: 2.slimnica@apollo.lv, mājas lapa: www.slimnica.lv

Jūsu datu apstrādi uzrauga Datu aizsardzības speciālists Artūrs Mezītis, ar kuru varat sazināties, zvanot uz tālruņa numuru +371 27753113 vai rakstot uz e-pastu arturs.mezitis@slimnica.lv.

Pretendenta aptaujas anketā norādītos datus Slimnīca apstrādā ar nolūku veikt amata pretendentu atlasi. Jūsu datu apstrādes juridiskais pamats ir līguma noslēgšana.

Darbinieku atlases procesā Slimnīca nenodos Jūsu personas datus citiem datu pārziņiem vai apstrādātājiem. Informāciju par Jūsu datu apstrādi varat iegūt Slimnīcas privātuma politikā, kas pieejama Slimnīcas mājas lapā www.slimnica.lv vai Slimnīcas reģistratūrā.

 

Kontakti: CV un motivācijas vēstuli laipni lūdzam sūtīt uz e-pastu  slimnica@slimnica.lv

Pateicamies par atsaucību!

 • Vakance:   Sertificēts anesteziologs, reanimatologs


  ​Piedāvājam -

  • Interesantu un atbildīgu darbu;
  • sociālās garantijas;
  • labus darba apstākļus;
  • konkurētspējīgu atalgojumu, atbilstoši ieguldītājam darbam;
  • darba laiku – pilnu slodzi normālā darba laikā;
  • pamatalga EUR 1527,  papildus pamatalgai piemaksas par stāžu, īpašiem apstākļiem, nakts darbu, darbu svētku dienās, virsstundu darbu.


  Prasības 

  I. Valodu zināšanas


  1.1. Valsts valodas zināšanasValsts valodu pārvalda normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā
  1.2. Svešvalodu zināšanasPārvalda vismaz vienu svešvalodu tādā apjomā, kas ļauj brīvi lasīt un saprast drukātu tekstu svešvalodā, vidējā līmenī uzturēt dialogu, pārzinot profesionālo terminoloģiju, un spēj brīvi sagatavot rakstisku tekstu

  II. Izglītība


  PamatprasībaReģistrēts, sertificēts anesteziologs, reanimatologs

  III. Pieredze


  PamatprasībaVismaz triju gadu darba pieredze, lai profesionāli veiktu darba pienākumus

  IV. Kompetences


  4.1. Spēja noteikt mērķus un plānot savas darbībasIr atbilstošas spējas, ko apstiprina praktiskā darba līdzšinējā pieredze
  4.2. Stratēģiskās plānošanas prasmeIr praktiskā darba pieredze, kas saistāma ar spēju analizēt problēmas, spēja pielāgoties jaunām situācijām un atvērtība pārmaiņām


  CV un motivācijas vēstuli laipni lūdzam sūtīt uz e-pastu 2.slimnica@apollo.lv.  Pateicamies par atsaucību!Vakance:  Ārsts - rezidents traumpunktā

Prasības kandidātiem:

 • augstākā izglītība medicīnā un reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
 • progresējoša  darba pieredze.

Slimnīca piedāvā:

 • dinamisku darbu un vērtīgu pieredzi ambulatorajā daļā;
 • pozitīvu darba vidi un profesionālu kolēģu atbalstu;
 • atbilstošu atalgojumu un sociālās garantijas.
 • pamatalga EUR 1162.


CV lūdzam sūtīt uz e-pastu slimnica@slimnica.lv
​​


Aicinam darbā:


Vakance:  Ārsts- oftalmologs, konsultācijām, vienu reizi mēnesī 

Prasības 

 • sertifikāts specialitātē 

CV un motivācijas vēstuli laipni lūdzam sūtīt uz e-pastu 2.slimnica@apollo.lv  
​vai pa tālruni +371 6 7607261
Pateicamies par atsaucību!


Medicīnas māsa

Prasības 

 • Ārstniecības personas reģistrs;
 • profesionālā izglītība;
 • valsts valodas zināšanas 3. līmenī;
 • vēlams sertifikāts specialitātē (ķirurģiskās aprūpes māsa)


  Atalgojums  pamatalga no EUR 845 līdz 959, papildus pamatalgai piemaksas par stāžu, nakts darbu, darbu svētku dienās, virsstundu darbu.

  CV un motivācijas vēstuli laipni lūdzam sūtīt uz e-pastu 2.slimnica@apollo.lv  
  ​vai pa tālruni +371 6 7607261
  Pateicamies par atsaucību!

MĀSAS PALĪGS

Prasības 

 • Vidējā izglītība;
 • valsts valodas zināšanas 2.līmeņī;
 • māsu palīga kvalifikācija tiks uzskatīta par priekšrocību

  Atalgojums  pamatalga no EUR 731 līdz 757,  papildus pamatalgai piemaksas par stāžu, nakts darbu, darbu svētku dienās, virsstundu darbu 100% apmērā.


  ​CV un motivācijas vēstuli laipni lūdzam sūtīt uz e-pastu 2.slimnica@apollo.lv  
  vai pa tālruni +371 6 7607261
  Pateicamies par atsaucību!

Izsoles


 Sludinājums par nomas tiesību izsoli 

NOMAS OBJEKTA ADRESE

Rīgā, Ģimnastikas ielā 1

KADASTRA APZĪMĒJUMS

Slimnīcas ēka, būves kadastra apzīmējums  01000740157001

IZNOMĀJAMO TELPU PLATĪBA

Slimnīcas ēkas daļa - 5.stāva telpa Nr.7 ar platību 10,2 m2

IZMANTOŠANAS VEIDS

Friziera pakalpojumu sniegšanai

IZSOLES NOSACĪTĀ NOMAS MAKSA

Saskaņā ar Rīgas domes Īpašuma departamenta izvēlēta sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja SIA „Eiroeksperts” 12.01.2018. atzinumu un iespējamo tirgus nomas maksas novērtējumu, izsoles nosacītā nomas maksa telpai ir EUR 3,50/m2 mēnesī (neieskaitot PVN)

pIESAISTĪTĀ ZEMES GABALA NOMAS MAKSA

Nomniekam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc telpu nomas līguma parakstīšanas ierasties Rīgas domes Īpašuma departamentā, lai noslēgtu attiecīgu zemes nomas līgumu.

Iznomāšanas termiņš

5  (pieci) gadi

izsoles veids

Rakstiska izsole

IZNOMĀTĀJS

SIA „Rīgas 2.slimnīca”

Termiņš  un vieta pieTEIKUMU iesniegšanai

Pieteikumi jāiesniedz, līdz 2018.gada 30.janvārim plkst. 12:00

SIA „Rīgas 2.slimnīca” sekretariātā pirmajā stāvā  

Ģimnastikas ielā 1, Rīgā

NOMAS LĪGUMA PROJEKTS

Ar izsoles nolikumu un nomas līguma projektu var iepazīties Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv vai Iznomātāja mājas lapā www.slimnica.lv, kā arī SIA “Rīgas 2.slimnīca” Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijā Rīgā, Ģimnastikas ielā  1, 5.stāvā 536.kab. darbdienās no plkst. 09:00 līdz 16:00, tālr.67607262

OBJEKTA APSKATE

 

Objektu var apskatīt darbdienās, piesakoties Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijā, tālr.67607262

DOKUMENTI

 

   NOLIKUMS

   Rezultāts