Ziedojumi - Rīgas 2.slimnīca
24/7 neatliekamā medicīniskā palīdzība traumatoloģijā

Ziedojumi

Ziedošanas (dāvināšanas)  kārtība

SIA “Rīgas 2. slimnīca” kā kapitālsabiedrības  ziedošanas (dāvināšanas)  kārtība ir noteikta likumā „Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”.

  1. Slimnīca drīkst ziedot (dāvināt), ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:

1.1. ziedojums (dāvinājums) paredzēts kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, sporta, vides vai veselības aizsardzības, kā arī sociālās palīdzības veicināšanai;

1.2. pastāv iespēja kontrolēt ziedojuma (dāvinājuma) izlietošanu;

1.3. Slimnīca ziedošanas (dāvināšanas) brīdī ir samaksājusi valstij un pašvaldībai visus nodokļus un darbiniekiem izmaksājusi algas;

1.4. Slimnīca iepriekšējā pārskata gadā ir strādājusi ar peļņu.

  1. Slimnīca ziedošanai (dāvināšanai) drīkst atvēlēt ne vairāk par 20 procentiem no iepriekšējā pārskata gada peļņas.
  2. Ja atsevišķa ziedojuma (dāvinājuma) summa nepārsniedz 1500.00 EUR, lēmumu par tā piešķiršanu pieņem Slimnīcas valde.
  3. Ja atsevišķa ziedojuma (dāvinājuma) summa pārsniedz 1500.00 EUR vai kalendārajā gadā veikto ziedojumu (dāvinājumu) kopsumma vienam ziedojuma (dāvinājuma) saņēmējam pārsniedz 1500.00 EUR, Slimnīca sagatavo un iesniedz Slimnīcas kapitāla daļu turētājam un finanšu ministram pamatojumu par ziedojuma (dāvinājuma) lietderību un atbilstību likuma  prasībām.

SAŅEMTIE ZIEDOJUMI

 

2019., 2020. un 2023. gadā ziedojumi nav veikti un nav saņemti.